Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ I

Przepisy Wstępne – Ogólne

Art. 1.

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach naruszenia przepisów Statutu PZHGP, regulaminów, uchwał władz PZHGP oraz podważania autorytetu Związku w zakresie :
a. między członkami PZHGP,
b. między członkami a zarządem PZHGP.
2. Do rozpatrywania spraw wymienionych w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1 powołane są Komisje Dyscyplinarne PZHGP – w skrócie zwane KD.
3. KD powinny dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy potrzebnych do wydania obiektywnego orzeczenia.
4. KD powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. KD mają obowiązek wyznaczenia rozprawy w terminie 30 dni od wpłynięcia pozwu (aktu oskarżenia) oraz 40 dni od wpłynięcia akt z odwołaniem.
5. Rozpoznanie spraw odbywa się jawnie. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymać odpisy lub wyciągi z akt. Koszty związane z wykonaniem odpisów i wyciągów pokrywa strona żądająca.
6. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, KD powinny w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.
7. KD rozpatrują sprawy w składzie 3 osobowym. Skład komisji wyznacza przewodniczący, względnie jego zastępca.
8. KD wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionej strony.
9. KD rozstrzyga samodzielnie wszystkie zagadnienia wynikające w toku postępowania.
10. KD orzeka na mocy przekonania opartego na faktach udowodnionych w toku postępowania.
11. Członek PZHGP, który kandyduje przy wyborach do KD, nie może równocześnie ubiegać się o mandat członka zarządu, czy też komisji rewizyjnej na danym szczeblu organizacyjnym.
12. Strony nie mają prawa odwoływania się od nieprawomocnych i prawomocnych orzeczeń KD do sądów powszechnych lub innych organów państwowych i samorządowych.
13. KD składają sprawozdanie ze swojej działalności na rocznych walnych, względnie sprawozdawczych zebraniach.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"